nästa generations leveranser.

3 Städer
4.92 kundnöjdhet
800 Urbers

Vi gör städer till en bättre plats genom hållbara leveranser - på kundens villkor och som stärker våra handlares konkurrenskraft.

Genom att placera kunden först erbjuder vi en unik leveransupplevelse. Vi levererar var och när kunden vill - även inom en timme om så önskas. Vi äger varken en transportflotta eller varulager. Vi adderar varken till trängseln på våra gator eller till föroreningarna i luften. Urb-it hämtar köp direkt från existerande butiker, vi bär köpet i handlarens egna butikspåse och vi levererar till fots eller genom kollektivtrafik.

Genom teknologi och vårt community av vänliga Urbers vill vi skapa en trevligare och hållbarare stad.

Ledning Reflektion Press Information

Personerna bakom Urb-it

Vår styrelse
Anna Wikner
Styrelseledamot sedan 2017
Read more
Lage Jonason
Styrelseordförande sedan 2018
Read more
Andrea Rosengren
Styrelseledamot sedan 2017
Read more
Fredrik Warstedt
Styrelseledamot sedan 2017
Read more
Stefan Sånell
Styrelseledamot sedan 2018
Read more
Johan Englund
Styrelseledamot sedan 2018
Read more
Vår ledningsgrupp
Kevin Kviblad
Chief Executive Officer since 2018.
Read more
Johnny Sällberg
Chief Sales Officer since 2018.
Read more
Gaëtan Lemercier
Chief Operations Officer since 2018.
Read more
Hannes Skugghall
Chief Product Officer since 2018.
Read more
Emelie Persson
Head of Business Development since 2018.
Read more
Allin Hovsepian Abdo
Chief Financial Officer since 2018.
Read more
Anders Jönsson
Chief Technical Officer since 2018.
Read more

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Image
Regulatoriska
Alla

Äldre pressmeddelanden

Nov 30, 2015
Shoppa smartare och slappna av i jul – urba dina klappar!
Download
Maj 09, 2016
Start-upen urb-it expanderar med fler butiker och större geografiskt område
Download
Maj 10, 2016
Nu kan du få varor överlämnade direkt till bilen i unikt samarbete mellan urb-it och Volvo Cars
Download
Maj 25, 2016
Dagmar ansluter till urb-it och erbjuder personlig överlämning inom en timme i Stockholms innerstad
Download
Jun 30, 2016 09-00 CEST
urb-it ska få stockholmarna att lyckas med kärleken i sommar - lanserar åtta unika dejting-kit
Download
Sep 21, 2016
Urb-it utökar samarbetet med Media Markt
Download
Okt 07, 2016
Nya Urb-it-appen ger dig tillgång till tusentals varor på 38 min
Download
Nov 01, 2016
Slipp köa på torsdag! Urb-it hjälper dig shoppa favoriterna från de senaste designsamarbetena!
Download
Feb 10, 2017
Skicka kärlekshälsningen på ett klick med Urb-it
Download
Apr 27, 2017
Gina Tricot och Urb-it i nytt samarbete i samband med kollektionssläpp Pressmeddelande
Download
Jun 21, 2017
Urb-it och Volvo växlar upp samarbetet med returer i bagageluckan och integrering i Urb-its app
Download
Jun 27, 2017
Urb-it inleder samarbete med Cervera, Adlibris, Hope och Sandqvist
Download

Extra bolagsstämma 2018

2018
Urb-it EGM 2018 - Kallelse
Download
2018
Urb-it EGM 2018 - Fullmakt
Download
2018
Urb-it EGM 2018 - Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Download
2018
Urb-it EGM 2018 - Förslag till beslut om nyemission av aktier
Download
2018
Urb-it EGM 2018 - Förslag till val av styrelse mm
Download
2018
Urb-it EGM 2018 - Incitamentsprogram och förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
Download
2018
Urb-it EGM 2018 - Revisorsyttranden enligt ABL 13_6 och 14_8 samt 13_8
Download
2018
Urb-it EGM 2018 - Styrelsens redogörelser enligt ABL 13_6 och 14_8 samt 13_7
Download
2018
Urb-it EGM 2018 - Villkor för teckningsoptioner
Download
 

Nyemission 2018

Information

Årsstämma 2018

2018
Urb-it AGM 2018 - Kallelse
Download
2018
Urb-it AGM 2018 - Fullmakt
Download
2018
Urb-it AGM 2018 - Beslutsförslag inför årsstämman
Download
2018
Urb-it AGM 2018 - Protokoll
Download

Finansiella rapporter

Här hittar ni kvartalsrapporter samt årsrapporter.
2014
Urb-it AB Årsredovisning 2014
Download
2015
Urb-it AB Årsredovisning 2015
Download
2016
Urb-it AB Årsredovisning 2016
Download
2017 Q1
Urb-it AB Kvartalsrapport Q1 2017
Download
2017 Q2
Urb-it AB Kvartalsrapport Q2 2017
Download
2017 Q3
Urb-it AB Kvartalsrapport Q3 2017
Download
2017
Urb-it AB Årsredovisning 2017
Download
2018
Urb-it AB Kvartalsrapport Q1 2018
Download
2018
Urb-it AB Kvartalsrapport Q2 2018
Download

Finansiell kalender

15 augusti 2017

Delårsrapport för perioden april 2017 – juni 2017, Q2

16 november 2017

Delårsrapport för perioden juli 2017 – september 2017, Q3

28 februari 2018 (ändrat från 21 februari)

Bokslutskommuniké för perioden januari 2017 – december 2017

17 april 2018

Extra bolagstämma

19 april 2018 (ändrat från 8 maj)

Årsredovisning 2017

Delårsrapport för perioden januari 2018 - mars 2018, Q1

14 juni 2018 (ändrat från 17 maj)

Årsstämma 2018

22 augusti 2018

Q2-rapport 2018

22 november 2018

Q3-rapport 2018

27 februari 2019 

Bokslutskommuniké helår 2018

16 april 2019

Årsstämma 2019

 

 

Prospekt & Teaser

Urb-it AB (publ) - Prospekt
Svenska
Download
Urb-it AB (publ) - Prospectus
English
Download
Urb-it AB (publ) – Teaser
Svenska
Download
Urb-it AB (publ) – Teaser
English
Download
Kompletterande bolagsinformation
Svenska
Download

Ägarförteckning – aktieägare

Nedanstående tabell visar Bolagets största aktieägare per den 5 juli 2017
Aktieägare Antal Procent
Lage Jonason 8 078 204 40,7 %
Swedbank Robur Founder AB 1 666 667 8,4 %
Gerald Engström 1 474 946 7,4 %
Erik Mitteregger förvaltnings AB 1299 844 6,5 %
Zenith Venture Capital AB 1 035 979 5,2%
BearingPoint Holding B.V. 668 647 3,4%
Mats Forsberg 657 314 3,3%
Paul Lederhausen 500 000 2,5%
Palmstierna Invest AB 441 987 2,2%
Astrid Jonason 400 000 2,0%
Övriga aktieägare 3 632 711 18,4%
Vi är noterade på First North

Om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 015 50

Bolagsordning

Antagen på årsstämma den 12 maj 2017 Org.nr 556959-9755
1 § Firma
Bolagets firma är Urb-it AB (publ).
2 § Bifirma
Bolagets bifirma är Urb-it Click & Get för den del av bolagets verksamhet som avser kommersiella erbjudanden mot konsument.
3 § Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
4 § Verksamhet
Bolaget ska utveckla och driva hållbara servicelösningar för det urbana samhället. Verksamheten riktas primärt mot detaljhandeln och dess kunder i syfte att stärka handelns erbjudande och utöva servicen till konsumenterna i mobila upplägg, främst med avseende på digital access och fysiskt överlämnande – Click & Get. Bolaget ska även äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom såsom patent, varumärken, licenser och andra rättigheter. Bolagets verksamhetsbeskrivning ska ges en vidsträckt tolkning.
5 § Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.
6 § Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 14 500 000 och högst 58 000 000.
7 § Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998V1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella Mot detaljhandeln och dess kunder i syfte att stärka handelns erbjudande och utöva servicen till konsumenterna i mobila upplägg, främst med avseende på digital access och fysiskt överlämnande – Click & Get. Bolaget ska även äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom såsom patent, varumärken, licenser och andra rättigheter. Bolagets verksamhetsbeskrivning ska ges en vidsträckt tolkning.
8 § Styrelsen
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
9 § Revisorer
Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
10 § Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
11 § Deltagande på bolagsstämma
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
12 § Bolagsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma: 1) val av ordförande vid stämman; 2) upprättande och godkännande av röstlängd; 3) godkännande av dagordning; 4) val av en eller två protokolljusterare; 5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6) föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse; 7) beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer; 8) fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter; 9) fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden; 10) val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; 11) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
13 § Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101-1231.

Vi använder kakor för att analysera vår trafik. Vi delar även vår information om din användning av vår site med våra analyspartners som kan komma att kombinera den med annan information om dig som de har tillgång till. Du medger till vårt användande av kakor om du fortsätter att använda denna site.