Read the latest Urb-it news

PRESS & FINANCIALS

REGULATED

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

PRESS RELEASE

FINANCIAL CALENDAR

Upcoming

  • 16 april 2021 – Årsstämma 2021
  • 27 februari 2021 – Bokslutskommuniké helår 2020
  • 20 November 2020  – Delårsrapport för perioden juli 2020 – september 2020, Q3

RECENT

  • 21 augusti 2020 – Delårsrapport för perioden april 2020 – juni 2020, Q2
  • 7 maj 2020 – Årsstämma 2020
  • 24 april 2020 – Delårsrapport för perioden januari 2020 – mars 2020, Q1
  • 27 februari 2020 – Fastställa bokslutskommuniké 2019

SHARE HOLDERS

AKTIEÄGARE ANTAL PROCENT
LAGE JONASON 73 890 878 55.72 %
ASTRID JONASON 21 139 536 15.94 %
ERIK MITTEREGGER FÖRVALTNING AB 8 768 227 6.61 %
SWEDBANK ROBUR FONDER AB 6 181 432 4.66 %
GERALD ENGSTRÖM 5 899 784 4.45 %
COMMERZBANK AG 2 674 588 2.02 %
JOACHIM ODQVIST 1 832 486 1.38 %
ÅLANDS ÖMSESIDIGA FÖRS.BOLAG 1 000 000 0.75 %
PALMSTIERNA INVEST AB 908 840 0.69 %
LARS-ERIK IRSTAD 781 287 0.59 %
ÖVRIGA AKTIEÄGARE 9 526 224 7.18 %

ABOUT FIRST NORTH

Important information about Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market is a registered SME growth market, in accordance with the Directive on Markets in Financial Instruments (EU 2014/65) as implemented in the national legislation of Denmark, Finland and Sweden, operated by an exchange within the Nasdaq group. Issuers on Nasdaq First North Growth Market are not subject to all the same rules as issuers on a regulated main market, as defined in EU legislation (as implemented in national law). Instead they are subject to a less extensive set of rules and regulations adjusted to small growth companies. The risk in investing in an issuer on Nasdaq First North Growth Market may therefore be higher than investing in an issuer on the main market. All issuers with shares admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market have a Certified Adviser who monitors that the rules are followed. The respective Nasdaq exchange approves the application for admission to trading.

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 015 50

BOLAGSORDNING

ANTAGEN PÅ ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2017 ORG.NR 556959-9755
1 § FIRMA
Bolagets firma är Urb-it AB (publ).
2 § BIFIRMA
Bolagets bifirma är Urb-it Click & Get för den del av bolagets verksamhet som avser kommersiella erbjudanden mot konsument.
3 § STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
4 § VERKSAMHET
Bolaget ska utveckla och driva hållbara servicelösningar för det urbana samhället. Verksamheten riktas primärt mot detaljhandeln och dess kunder i syfte att stärka handelns erbjudande och utöva servicen till konsumenterna i mobila upplägg, främst med avseende på digital access och fysiskt överlämnande – Click & Get. Bolaget ska även äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom såsom patent, varumärken, licenser och andra rättigheter. Bolagets verksamhetsbeskrivning ska ges en vidsträckt tolkning.
5 § AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.
6 § AKTIEANTAL
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 14 500 000 och högst 58 000 000.
7 § AVSTÄMNINGSBOLAG
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998V1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella Mot detaljhandeln och dess kunder i syfte att stärka handelns erbjudande och utöva servicen till konsumenterna i mobila upplägg, främst med avseende på digital access och fysiskt överlämnande – Click & Get. Bolaget ska även äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom såsom patent, varumärken, licenser och andra rättigheter. Bolagets verksamhetsbeskrivning ska ges en vidsträckt tolkning.
8 § STYRELSEN
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
9 § REVISORER
Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
10 § KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
11 § DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
12 § BOLAGSSTÄMMA
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma: 1) val av ordförande vid stämman; 2) upprättande och godkännande av röstlängd; 3) godkännande av dagordning; 4) val av en eller två protokolljusterare; 5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6) föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse; 7) beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer; 8) fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter; 9) fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden; 10) val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; 11) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
13 § RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är 0101-1231.